1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

-Διοικητική δικονομία.

 E-mail

-Διοικητική δικονομία. Προσφυγή. Αίτηση αναστολής. Προϋποθέσεις χορήγησης. Δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη της αιτούσας από την άμεση καταβολή.
- Η εκ μέρους της αιτούσας παράλειψη εκπλήρωσης των κατά νόμο φορολογικών υποχρεώσεών της, ήτοι μη υποβολή σχετικών δηλώσεων και απόδοση πάσης φύσεως οφειλομένων φόρων ή η μη σύνταξη ισολογισμών, δεν αποδεικνύει σαφώς την οικονομική κατάσταση αυτής και τη συνακόλουθα επικαλούμενη οικονομική αδυναμία της προς καταβολή του άμεσα απαιτητού ποσού των 35.666,94 euro, λαμβανομένου, όμως, υπόψη ότι από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει επιχειρηματική, δραστηριότητα της αιτούσας και συνεκτιμωμένων των συναφών υποχρεώσεων αυτής από παρόμοιες πράξεις της ιδίας οικονομικής αρχής (βλ. υποθέσεις ιδίας δικασίμου), σε συνδυασμό με το ύψος του εν λόγω ποσού, το οποίο είναι σημαντικό, το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι η αιτούσα θα υποστεί δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη από την άμεση καταβολή αυτού. Για τον λόγο αυτό πρέπει να ανασταλεί η καταβολή του εν λόγω ποσού, μέχρις ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της σχετικής προσφυγής

Διατάξεις:

ΚΔΔ: 200, 202 Νατάσα-(Απόσπασμα)

Αριθμός 1021/2007

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς

(σε Συμβούλιο)

Πρόεδρος: Αικ. Τσίγκα, Πρ. Πρ. Δ.Δ.
Εισηγήτρια: Ι. Καραμπάτσου, Πρωτοδίκης.
Δικηγόρος: Δ. Αλ. Ιωαννίδης.

...2. Επειδή, με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [Ν. 2717/1999 (φ. 97 Α')], ορίζεται, στο άρθρο 200 ότι: «Σε κάθε περίπτωση που η προθεσμία ή η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης και εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει χορηγηθεί αναστολή από την αρμόδια διοικητική αρχή, μπορεί, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την προσφυγή, να ανασταλεί, με αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της πράξης αυτής» και στο άρθρο 202 ότι: «1. Λόγο αναστολής μπορεί να θεμελιώσει η από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης απειλούμενη, οποιασδήποτε φύσης, υλική ή ηθική βλάβη του αιτούντος, εφόσον η επανόρθωσή της θα είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής σε περίπτωση ευδοκίμησης της αντίστοιχης προσφυγής. 2. Η χορήγηση αναστολής αποκλείεται: α) αν η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης επιβάλλεται για λόγους δημόσιου συμφέροντος, ή β) κατά το μέρος που η προσβαλλόμενη πράξη έχει ήδη εκτελεστεί, ή γ) αν η αντίστοιχη προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη». Περαιτέρω, κατά το άρθρο 203 παρ. 6 «Δεύτερη αίτηση κατά της ίδιας πράξης είναι απαράδεκτη, εκτός αν ο αιτών έχει υποβάλει παραίτηση από την πρώτη».
3. Επειδή, στην προκειμένη, περίπτωση, από τα στοιχειά της δικογραφίας, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την προσβαλλόμενη πράξη καταλογίσθηκε σε βάρος της αιτούσας διαφορά κυρίου φόρου μετά των σχετικών προσαυξήσεων, συνολικού ποσού 356.669,46 euro κατά τη διαχειριστική περίοδο 13.2.1997 - 31.12.1998. Κατά της πράξεως αυτής ασκήθηκε από την αιτούσα προσφυγή και, ακολούθως, η κρινόμενη αίτηση. Με την τελευταία ζητείται η αναστολή εκτέλεσης της ως άνω πράξης, κατά το προβεβαιούμενο, λόγω της ασκήσεως της προσφυγής, ποσοστό 10%, που ανέρχεται σε 35.666,94 euro, και το οποίο κατά τα υποστηριζόμενα η αιτούσα αδυνατεί να καταβάλλει. Ειδικότερα, προβάλλεται ότι από 1.1.2001 έως και σήμερα η αιτούσα δεν ασκεί απολύτως καμία δραστηριότητα και αυτό αποδεικνύεται από το ότι: α) η έδρα της επί της οδού ΧΧΧ αριθ. ΧΧ στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη ήδη από 1.1.2002 ενοικιάζεται στην εταιρεία «ΧΧΧ Ε.Π.Ε.», όπως προκύπτει από το φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε2 (αναλυτική κατάσταση, μισθωμάτων ακινήτων, οικ. έτους 2003) του ιδιοκτήτη του ενοικιαζόμενου χώρου ΧΧΧ (προσκομίζεται), β) η αιτούσα, όπως προκύπτει από την από 1.6.2007 καρτέλλα θεωρήσεων βιβλίων και στοιχείων της διάδικης Δ.Ο.Υ. (προσκομίζεται επίσης) έχει θεωρήσει κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1998 έως 1.6.2007 τιμολόγια-δελτία αποστολής από Νο 1 έως 800, μέχρι δε 27.7.2000 είχε χρησιμοποιήσει τα 790, τα υπ' αριθ. 791 έως 793 του έτους 2003 αφορούν την πώληση παγίων μηχανημάτων της και τα υπόλοιπα από 794 έως 800 παραμένουν αχρησιμοποίητα και επίκειται η ακύρωσή τους, κατ' άρθρο δε 36 παρ. 8 περ. β' του Κ.Β.Σ. δεν μπορεί να θεωρήσει νέα στοιχεία, διότι δεν έχει υποβάλει δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε οφειλόμενου φόρου, τέλους ή εισφοράς, γ) οι εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των ετών 2001, 2002 και 2003 είναι μηδενικές, ουδέποτε δε έχει υποβάλει δηλώσεις φόρου εισοδήματος και δεν έχει να παρουσιάσει ισολογισμούς. Οι ειδικότερες συνθήκες μη υποβολής δηλώσεων οφείλονται στην κακή σχέση της διαχειρίστριας ΧΧΧ και του τότε συζύγου της ΧΧΧ ο οποίος στην πραγματικότητα ασκούσε τη διαχείριση της αιτούσας. Περαιτέρω βλαπτικές συνέπειες είναι ότι όλα τα προβεβαιούμενα ποσά, τα οποία συνολικά ανέρχονται σε 59.137,46 euro, θα επιβληθούν, βάσει της ευθύνης των διοικούντων νομικά πρόσωπα (άρθρο 115 Ν. 2238/1994) σε βάρος της εν λόγω διαχειρίστριας, η οποία μετά και την τυπική λύση του γάμου της με την 78/2006 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, προκειμένου, να ανταποκριθεί στις βιοτικές ανάγκες της διατηρεί super market στη ΧΧΧ της Πάρου, το καθαρό φορολογητέο εισόδημά της, για το οικονομικό έτος 2006, ανέρχεται σε 19.570,82 euro, ενώ, όπως αναφέρεται στην 868/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, μετά την ανάθεση προσωρινά της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων της, λαμβάνει μηνιαία διατροφή για ένα έκαστο εξ αυτών 400,00 euro (προσκομίζονται οι επικαλούμενες δικαστικές αποφάσεις και το εκκαθαριστικό σημείωμα).
4. Επειδή, ναι μεν η εκ μέρους της αιτούσας παράλειψη εκπλήρωση των κατά νόμο φορολογικών υποχρεώσεών της, ήτοι μη υποβολή σχετικών δηλώσεων και απόδοση πάσης φύσεως οφειλομένων φόρων ή η μη σύνταξη ισολογισμών, δεν αποδεικνύει σαφώς την οικονομική κατάσταση αυτής και τη συνακόλουθα επικαλούμενη οικονομική αδυναμία της προς καταβολή του άμεσα απαιτητού ποσού των 35.666,94 euro, λαμβανομένου, όμως, υπόψη ότι από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει επιχειρηματική, δραστηριότητα της αιτούσας και συνεκτιμωμένων των συναφών υποχρεώσεων αυτής από παρόμοιες πράξεις της ιδίας οικονομικής αρχής (βλ. υποθέσεις ιδίας δικασίμου), σε συνδυασμό με το ύψος του εν λόγω ποσού, το οποίο είναι σημαντικό, το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι η αιτούσα θα υποστεί δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη από την άμεση καταβολή αυτού. Για τον λόγο αυτό πρέπει να ανασταλεί η καταβολή του εν λόγω ποσού, μέχρις ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της σχετικής προσφυγής. (…)