1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Διαταγή απόδοσης μισθίου.

 E-mail

Διαταγή απόδοσης μισθίου. Υπερημερία μισθωτή. Δύστροπος μισθωτής. Εκπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. (Απόσπασμα)

Αριθμός 1925/2005

Εφετείο Θεσσαλονίκης


... II. Με την από 5.5.2004 ανακοπή του ο ανακόπτων ζήτησε να ακυρωθεί, για τους λόγους που αναφέρονται στο δικόγραφο της, η 26/2004 διαταγή απόδοσης της χρήσης του περιγραφομένου σ' αυτήν μισθίου, την οποία διαταγή εξέδωσε εις βάρος του η αρμόδια δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης. Επί της ανακοπής αυτής εκδόθηκε η εκκαλούμενη 162/2004 οριστική απόφαση του άνω Μονομελούς Πωτοδικείου, με την οποία απορρίφθηκαν και οι τρεις λόγοι της και η ανακοπή στο σύνολο της και επικυρώθηκε η προαναφερόμενη διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου, κατά της ενλόγω δε αποφάσεως παραπονείται με την κρινόμενη έφεση του ο εκκαλών - ανακόπτων (μισθωτής του ως άνω μισθίου ακινήτου) για κακή εκτίμηση των αποδείξεων και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, ζητώντας την εξαφάνιση της, ώστε να γίνει δεκτή η ανακοπή του και ν' ακυρωθεί η επίμαχη διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου καταστήματος.
III. Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, που εξετάσθηκαν νόμιμα στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και περιέχονται στα οικεία πρακτικά κα όλα τα νόμιμα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα, καθώς και την 719/11.2.2005 ένορκη βεβαίωση των Α. Γ. και Α. Σ., που εξετάσθηκαν νόμιμα ενώπιον της αρμόδιας ειρηνοδίκου θεσσαλονίκης μετά νόμιμη προ 24ώρου κλήση της καθής, η ανακοπή (βλ. την 6234Β/10.2.2005 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Κατερίνης Ν. Κ.), η οποία βεβαίωση παραδεκτώς δόθηκε μετά την έκδοση της εκκαλουμένης, για να προσαχθεί στην παρούσα κατ' έφεση συζήτηση της υποθέσεως (ΑΠ 280/2000 ΝοΒ 49.409, ΑΠ 884/1998 ΕλλΔνη 40.588, Εφθεσ 965/2003 Αρμ 58.1411) αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα εξής πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του από 12.5.1999 ιδιωτικού συμφωνητικού, που καταρτίσθηκε στην Παραλία Πιερίας ο Κ. Χ., που δεν είναι διάδικος, εκμίσθωσε στον ανακόπτοντα ένα ισόγειο κατάστημα, ιδιοκτησίας του, εμβαδού 187 τ.μ., που βρίσκεται στην Παραλία Πιερίας, επί της λεωφόρου ΧΧΧ, αριθμ. ΧΧ, για εννέα έτη, έναντι ετησίου μισθώματος 3.500.000 δρχ. για το έτος 1999, αυξανόμενου σε 3.850.000 δρχ. για το 2000 και το 2001, σε 4.235.000 δρχ. για το 2002, σε 4.659.000 δρχ. (13.672 ευρώ) για το 2003 και το 2004, σε 5.124.000 δρχ. (15.037,42 ευρώ) για το 2005 και σε 5.636.000 δρχ. (16.539,99 ευρώ) για το 2006 και 2007, καταβαλλόμενου δε σε τρεις ισόποσες δόσεις στις 15 Ιουνίου, 15 Αυγούστου και 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Με το 5384/2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κατερίνης Σ. Μ., που μεταγράφηκε νόμιμα, ο εκμισθωτής Κ. Χ. πώλησε και μεταβίβασε το μίσθιο στην καθής η ανακοπή, η οποία υπεισήλθε στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεως του άνω δικαιοπαρόχου της. Η τρίτη δόση του μισθώματος του έτους 2003, ύψους 4.672 ευρώ, που είχε συμφωνηθεί, κατά τα ανωτέρω, να καταβληθεί στις 15.12.2003, δεν καταβλήθηκε τη δήλη αυτή μέρα στην ανωτέρω δικαιούχο, γι' αυτό και η καθής κοινοποίησε στον αντίδικο της -ήδη ανακόπτουσα- την από 9.1.2004 εξώδικη δήλωση και πρόσκληση, που επεδόθη σ' αυτόν στις 13.1.2004 (βλ. την 11741/13.1.2004 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Κατερίνης Ε. Μ.), με την οποία τον κάλεσε να της κατα-βάλει το άνω οφειλόμενο μίσθωμα των 4.672 ευρώ εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της εξωδίκου αυτής, ειδοποιώντας τον ότι διαφορετικά θα προέβαινε στην έκδοση διαταγής αποδόσεως του μισθίου και δηλώνοντας συγχρόνως ότι, σε περίπτωση παρέλευσης της ενλόγω προθεσμίας απράκτου, η άνω εξώδικη δήλωση θα επείχε θέση καταγγελίας της μισθώσεως. Ο ανακόπτων δεν κατέβαλε το προαναφερόμενο ποσό ούτε εντός της κατά τα ανωτέρω προθεσμίας των 30 ημερών (ήτοι μέχρι 12.2.2004), αλλά το παρακατέθεσε στο Ταμείο Πιρακαταθηκών και Δανείων με καθυστέρηση τεσσάρων ημερών στις 16.2.2004 και κατέθεσε το σχετικό 25106/16.2.2004 γραμμάτιο στη συμβολαιογράφο Κατερίνης Α. Μ. αυθημερόν, κοινοποιώντας το συμβολαιογραφικό έγγραφο της κατάθεσης του γραμματίου στην καθής στις 17.2.2004, όπως συνάγεται από την 14.831/17.2.2004 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Κατερίνης Σ. Γ.
Ήταν επομένως υπερήμερος ως προς την καταβολή του ποσού αυτού - μισθώματος του μισθίου ισογείου καταστήματος, το οποίο, κατά τα ανωτέρω, ούτε την 15.12.2003 κατέβαλε, όπως όφειλε, ούτε εντός τριάντα ημερών από της κατά την 13.1.2004 επιδόσεως σ' αυτόν της άνω εξωδίκου δηλώσεως, όπως και ο ίδιος συνομολογεί, κατέστη δηλαδή δύστροπος. Υπερημερία αντίθετα της εκμισθώτριας, καθής η ανακοπή, περί την παραλαβή του μισθώματος δεν αποδεικνύεται, ασκώντας δε αυτή την από 7.10.2003 αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, ώστε να αναγνωρισθεί προσωρινά νομέας πλην άλλων και του επιδίκου καταστήματος, άσκησε νόμιμο δικαίωμα της και το ότι η αίτηση αυτή απορρίφθηκε από το Ειρηνοδικείο Κατερίνης, λόγω ελλείψεως αρμοδιότητας (καθόσον η διαφορά δεν αφορούσε αντιποίηση νομής, αλλά ήταν μισθωτική διαφορά) καμία επίπτωση δεν έχει στην προκείμενη δίκη, ούτε έχει σχέση με προσπάθεια της να εμφανίσει τεχνηέντως τον ανακόπτοντα ως υπερήμερο, όπως αυτός ήδη ισχυρίζεται. Για τα προαναφερόμενα, και δη την υπερημερία του μισθωτή - ανακόπτοντος, σαφής είναι πλην άλλων και η κατάθεση της μάρτυρος ανταποδείξεως, η οποία μετά λόγου γνώσεως καταθέτει ότι υπήρχε επανειλημμένη δυστροπία του ανακόπτοντος, που δεν ήταν συνεπής στην καταβολή του μισθώματος και ενώ κατέβαλλε το μίσθωμα, προσκομίζοντας το στο κατάστημα της καθής η ανακοπή, το συγκεκριμένο μίσθωμα της τρίτης δόσης του 2003 δεν το κατέβαλε στο κατάστημα της και χωρίς να την ενημερώσει το κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εκπροθέσμως, όπως προαναφέρθηκε). Ορθώς, επομένως, το πρωτόδικο δικαστήριο απέρριψε τους σχετικούς πρώτους δύο λόγους της κρινόμενης ανακοπής, με τους οποίους ο ανακόπτων ισχυρίσθηκε ότι ήταν υπερήμερη η εκμισθώτρια περί την είσπραξη του προαναφερομένου μισθώματος και ότι έπρεπε να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός του περί πλήρους και εγκαίρου εκ μέρους του εξοφλήσεως της σχετικής οφειλής του και ως εκ τούτου να απορριφθεί η επίμαχη αίτηση για την έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου (η οποία έγινε δεκτή και επί της οποίας εκδόθηκε η 26/2004 διαταγή απόδοσης). Οι περί του αντιθέτου επομένως δύο λόγοι της κρινομένης εφέσεως πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι. Με τον τρίτο και τελευταίο λόγο της εφέσεως του ο εκκαλών - ανακόπτων επαναφέρει τον ισχυρισμό του περί καταχρηστικής ασκήσεως της αιτήσεως της αντιδίκου του για έκδοση της άνω προσβαλλόμενης 26/2004 διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου ακινήτου, τον οποίο ισχυρισμό και πρωτοδίκως είχε υποβάλει, επικαλούμενος ειδικότερα ότι η ενέργεια της ενλόγω αντιδίκου του, να προβεί στην έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής απόδοσης, συνιστά κατάχρηση δικαιώματος, ενόψει του ότι η ίδια υπήρξε υπερήμερη ως προς την αποδοχή του μισθώματος και ενώ γνώριζε ότι αυτός διαμένει κατά τους χειμερινούς μήνες στη Θεσσαλονίκη και όχι στην Παραλία Πιερίας, εκμεταλλεύτηκε την απουσία του, για να προσπαθήσει να τον αποβάλει από το μίσθιο. Ο λόγος αυτός είναι μη νόμιμος και ορθώς απορρίφθηκε ως τέτοιος με την προσβαλλόμενη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, γιατί τα άνω επικαλούμενα με το λόγο αυτόν περιστατικά, και αληθή υποτιθέμενα, δεν είναι ικανά να καταστήσουν καταχρηστική την άσκηση του σχετικού δικαιώματος της καθής η ανακοπή, όπως υλοποιήθηκε με την αίτηση για την έκδοση της προαναφερομένης 26/2004 διαταγής απόδοσης του μισθίου ακινήτου. Είναι επομένως απορριπτέος και ο σχετικός τρίτος και τελευταίος λόγος της κρινόμενης εφέσεως. Αφού μετά ταύτα απορρίπτονται όλοι οι λόγοι της εφέσεως, πρέπει να απορριφθεί η έφεση αυτή και στο σύνολο της και να καταδικασθεί ο εκκαλών, ο οποίος ηττάται, στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της εφεσίβλητου του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας (άρθρα 176, 183 ΚΠολΔ)...