1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

- Προσβολή πατρότητας.

 E-mail

- Προσβολή πατρότητας. Διορισμός επιτρόπου.
- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1517 ΑΚ, αν τα συμφέροντα του τέκνου συγκρούονται με τα συμφέροντα του πατέρα ή της μητέρας του, που ασκούν τη γονική μέριμνα, καθώς και των συζύγων ή των συγγενών τους, εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, ορίζεται ειδικός επίτροπος. Η ανωτέρω διάταξη προβλέπει σε περίπτωση σύγκρουσης των συμφερόντων του ανηλίκου τέκνου με τα συμφέροντα των προσώπων που αναφέρονται περιοριστικά σε αυτή, το διορισμό ειδικού επιτρόπου, προσώπου δηλαδή που θα εκπροσωπήσει το ανήλικο τέκνο ειδικά στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δίκης ή της έννομης σχέσης, όπου υφίσταται η σύγκρουση συμφερόντων. Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης αυτής είναι η αποτροπή ενδεχόμενης κατάχρησης των αρμοδιοτήτων του γονέα, φορέα της γονικής μέριμνας, με το σκοπό πορισμού ιδίου οφέλους ή υπέρ των συγγενών του, σε βάρος του ανηλίκου τέκνου. Ειδικότερα, επί αγωγής προσβολής πατρότητας τέκνου γεννημένου σε γάμο, η οποία στρέφεται κατά της μητέρας, αλλά και δια μέσου αυτής, ως ασκούσας την γονική μέριμνα, κατά του ανηλίκου τέκνου της, (άρθρο 619 παρ. 1 ΚΠολΔ) πρέπει, ενόψει της δεδομένης συγκρούσεως συμφερόντων, να διοριστεί ειδικός επίτροπος για να το αντιπροσωπεύσει στην σχετική δίκη (άρθρο 1517 ΑΚ).
- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 1 ΚΠολΔ, αν υπάρχουν ελλείψεις σχετικά με την ικανότητα των διαδίκων για δικαστική παράσταση με το δικό τους όνομα ή σχετικά με τη νόμιμη εκπροσώπηση τους και την άδεια ή εξουσιοδότηση που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δίκης, εφόσον μπορούν να συμπληρωθούν, το δικαστήριο αναβάλλει την πρόοδο της δίκης και ορίζει προθεσμία για τη συμπλήρωση των ελλείψεων ενώ κατά το άρθρο 73 ΚΠολΔ, οι διαδικαστικές αυτές προϋποθέσεις εξετάζονται από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης και αυτεπαγγέλτως. Η διάταξη του άρθρου 67 παρ. 1 ΚΠολΔ σκοπεί να αποτρέψει τη ματαίωση διάγνωσης της ουσίας της διαφοράς εξαιτίας ακυροτήτων και απαραδέκτων που εμφιλοχωρούν για τυπικούς λόγους. Η συμπλήρωση των ελλείψεων σύμφωνα με τη διάταξη αυτή είναι επιτρεπτή όχι μόνο όταν η σχετική διαδικαστική προϋπόθεση υπάρχει και απλώς δεν προτάθηκε ή προτάθηκε αλλά δεν αποδείχθηκε, αλλά και όταν η κρίσιμη διαδικαστική προϋπόθεση ελλείπει τελείως (ΕφΑθ 859/1999 ΕλλΔνη 1999, 1185). Επομένως, το δικαστήριο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 67 ΚΠολΔ αναβάλλει την πρόοδο της δίκης, προκειμένου να διοριστεί ειδικός επίτροπος (ΕφΑθ 8109/1982 Δίκη 1982, 701).

Διατάξεις:

ΑΚ: 1517,
ΚΠολΔ: 67, 73, Αριθμός 33/2004

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Βασίλειο Παπανικόλα, Πρωτοδίκη, Νικόλαο Τσιρώνη, Πρωτοδίκη - Εισηγητή και τη Γραμματέα Καλλιόπη - Αλεξάνδρα Κούρκουλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 4 Δεκεμβρίου 2003 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

Του ενάγοντος: ΧΧΧ, κατοίκου Πειραιώς, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Πολύβιο Γαλλιουδάκη.

Της εναγομένης: ΧΧΧ, κατοίκου Ρόδου, για το εαυτό της ατομικά και ως ασκούσα την γονική μέριμνα και επιμέλεια του υπ’ αυτής γεννηθέντος ανήλικου - αβάπτιστου θήλεως τέκνου η οποία κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το πινάκιο δεν εμφανίσθηκε ούτε και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Ο ενάγων με την από 11-7-2003 και με αριθμ. εκθ. κατ. 504/2003 αγωγή του ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου ζήτησε να γίνει δεκτή. Για τη συζήτηση της αγωγής αυτής ορίστηκε δικάσιμος η στην αρχή της παρούσας αναφερομένη συνεδρίαση και γράφτηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντος ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθ. 293 Β 722-7-2003 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ρόδου Μ.Μ., που επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην εναγόμενη. Η τελευταία όμως δεν εμφανίστηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε με την σειρά της στο πινάκιο και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην (αρθ. 271 παρ. 1 και 2 Κ.Πολ.Δ). Το δικαστήριο ωστόσο θα προχωρήσει στην συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 603, 614 Κ.Πολ.Δ).
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1517 ΑΚ, αν τα συμφέροντα του τέκνου συγκρούονται με τα συμφέροντα του πατέρα ή της μητέρας του, που ασκούν τη γονική μέριμνα, καθώς και των συζύγων ή των συγγενών τους, εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, ορίζεται ειδικός επίτροπος. Η ανωτέρω διάταξη προβλέπει σε περίπτωση σύγκρουσης των συμφερόντων του ανηλίκου τέκνου με τα συμφέροντα των προσώπων που αναφέρονται περιοριστικά σε αυτή, το διορισμό ειδικού επιτρόπου, προσώπου δηλαδή που θα εκπροσωπήσει το ανήλικο τέκνο ειδικά στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δίκης ή της έννομης σχέσης, όπου υφίσταται η σύγκρουση συμφερόντων. Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης αυτής είναι η αποτροπή ενδεχόμενης κατάχρησης των αρμοδιοτήτων του γονέα, φορέα της γονικής μέριμνας, με το σκοπό πορισμού ιδίου οφέλους ή υπέρ των συγγενών του, σε βάρος του ανηλίκου τέκνου. Ειδικότερα, επί αγωγής προσβολής πατρότητας τέκνου γεννημένου σε γάμο, η οποία στρέφεται κατά της μητέρας, αλλά και δια μέσου αυτής, ως ασκούσας την γονική μέριμνα, κατά του ανηλίκου τέκνου της, (άρθρο 619 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ) πρέπει, ενόψει της δεδομένης συγκρούσεως συμφερόντων, να διοριστεί ειδικός επίτροπος για να το αντιπροσωπεύσει στην σχετική δίκη (άρθρο 1517 Α.Κ).
Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ, αν υπάρχουν ελλείψεις σχετικά με την ικανότητα των διαδίκων για δικαστική παράσταση με το δικό τους όνομα ή σχετικά με τη νόμιμη εκπροσώπηση τους και την άδεια ή εξουσιοδότηση που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δίκης, εφόσον μπορούν να συμπληρωθούν, το δικαστήριο αναβάλλει την πρόοδο της δίκης και ορίζει προθεσμία για τη συμπλήρωση των ελλείψεων ενώ κατά το άρθρο 73 Κ.Πολ.Δ, οι διαδικαστικές αυτές προϋποθέσεις εξετάζονται από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης και αυτεπαγγέλτως. Η διάταξη του άρθρου 67 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ σκοπεί να αποτρέψει τη ματαίωση διάγνωσης της ουσίας της διαφοράς εξαιτίας ακυροτήτων και απαραδέκτων που εμφιλοχωρούν για τυπικούς λόγους. Η συμπλήρωση των ελλείψεων σύμφωνα με τη διάταξη αυτή είναι επιτρεπτή όχι μόνο όταν η σχετική διαδικαστική προϋπόθεση υπάρχει και απλώς δεν προτάθηκε ή προτάθηκε αλλά δεν αποδείχθηκε, αλλά και όταν η κρίσιμη διαδικαστική προϋπόθεση ελλείπει τελείως (ΕφΑθ 859/1999 ΕλλΔνη 1999, 1185). Επομένως, το δικαστήριο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 67 Κ.Πολ.Δ αναβάλλει την πρόοδο της δίκης, προκειμένου να διοριστεί ειδικός επίτροπος (ΕφΑθ 8109/1982 Δίκη 1982, 701).
Στην προκειμένη περίπτωση, φέρεται προς εκδίκαση ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, η ακόλουθη αγωγή, με την οποία ο σύζυγος προσβάλλει τη γνησιότητα του ανήλικου τέκνου της πρώτης των εναγομένων, συζύγου του και μητέρας του τελευταίου, το οποίο γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του μεταξύ τους γάμου και τεκμαίρεται ως γνήσιο τέκνο του. Ο πατέρας του τέκνου ασκεί την εν λόγω αγωγή κατά της μητέρας και συζύγου του και κατά του τέκνου. Το εναγόμενο τέκνο είναι ανήλικο και συνεπώς δεν έχει την ικανότητα να παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα (άρθρο 63 Κ.Πολ.Δ) αλλά με το νόμιμο αντιπρόσωπο του (άρθρο 64 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ), ο οποίος ορίζεται από το ουσιαστικό δίκαιο και εν προκειμένω είναι ο ειδικός επίτροπος και όχι η ασκούσα την γονική μέριμνα μητέρα του. Σύμφωνα με τα όσα εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας, υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, η οποία καθιστά αναγκαίο το διορισμό ειδικού επιτρόπου που θα εκπροσωπήσει το ανήλικο τέκνο στη σχετική δίκη, χωρίς να είναι δυνατή η εκπροσώπηση του ανηλίκου από την συνεναγόμενη μητέρα του.
Κατόπιν των ανωτέρω, υπάρχουν ελλείψεις, ως προς τη νόμιμη εκπροσώπηση του ανηλίκου, οι οποίες είναι δυνατό να συμπληρωθούν με το διορισμό ειδικού επιτρόπου και για το λόγο αυτό πρέπει να αναβληθεί η πρόοδος της δίκης και να ταχθεί προθεσμία για τη συμπλήρωση των ελλείψεων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζοντας ερήμην της εναγομένης.

Αναβάλλει την πρόοδο της δίκης.

Ορίζει προθεσμία τεσσάρων μηνών από την επίδοση της απόφασης, προκειμένου να διοριστεί ειδικός επίτροπος για το ανήλικο αβάπτιστο τέκνο των ΧΧΧ και ΧΧΧ, προκειμένου να το εκπροσωπήσει κατά τη διεξαγωγή της δίκης.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στη Ρόδο στις 28 Ιανουαρίου 2004.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύτηκε στη Ρόδο στις 6 Φεβρουαρίου 2004, στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ